» Kontroling
Kontroling je nástrojom riadenia podniku, ktorého funkciou je koordinácia plánovania, kontroly zabezpečenia informačnej základne s úlohou zlepšiť podnikové výsledky a dosiahnuť určené ciele. Kontroling nemá len kontrolnú funkciu ale aj koordinačnú, informačnú, poradenskú a inovačnú funkciu.
Výsledným efektom kontrolingu je ustavičné zdokonaľovanie metód plánovania, rozpočtovania, kalkulovania a analýz.
Naším cieľom je zdokonaliť pracovníkov kontrolingu vo funkčných zručnostiach v oblastiach strategického, operatívneho a investičného kontrolingu.

Pre všetky stupne pracovníkov kontrolingu sme zostavili špeciálne kurzy zamerané na všetky spôsoby riadenia oddelenia kontroly a kontrolingu. Všetky druhy kurzov sú voľne kombinovateľné podľa požiadaviek klienta.
Účastníci kurzu: všetky stupne úrovne pracovníkov kontrolingu

Druhy kurzov:

Kontrolingové minimum pre riadenie podniku

I. deň - Miesto a úloha kontrolingu v podnikovom riadení
» koncepcie a formy kontrolingu
» kontroling - služba manažmentu podniku
» čo vyžaduje kontroling od manažera
» požiadavky na pracovníka kontrolingu

II. deň - Ekonomické riadenie podniku na princípoch kontrolingu
» nástroje vnútropodnikového riadenia - účtovníctvo, plány a rozpočty, kalkulácie - nevyhnutnosť ich integrácie pri riadení a rozhodovaní ako vybudovať systém pre riadenie nákladov:
» nákladový a kalkulačný systém podniku
» identifikácia nákladov a ich význam pre riadenie nákladov
» problémy a prístupy k transformácií nákladov z úrovnepodniku na nositeľov nákladov

I. deň - Problémy a prístupy k hodnoteniu výsledkov podniku
» výsledky podniku /náklady, výnosy a výsledok hospodárenia podniku/
» výsledok hospodárenia - príspevkový zisk - zisk podniku, výkaz ziskov a strát kontra manažérska výsledovka
» riadenie a hodnotenie výsledkov podniku prostredníctvom ziskovosti produktov, zákazníkov, odbytových oblastí - význam ukazovateľa, príspevkový zisk - kontra manažérska výsledovka

II. deň - Finančné a ekonomické ukazovatele pre riadenie a rozhodovanie
» účtovná uzávierka - základný informačný zdroj
» konštrukcia, interpretácia a výpovedná hodnota základných finančných a ekonomických ukazovateľov

Kontroling - mať podnik pod kontrolou

I. deň - Miesto a úloha kontrolingu v podnikovom riadení
» vývoj, koncepcia kontrolingu
» operatívny kontroling - jeho úloha
» osobnosť pracovníka kontrolingu a jeho nevyhnutné zručnosti

II.deň - Nástroje kontrolingu podporujúce riadenie zisku
» plány a rozpočty
» finančné a manažérske účtovníctvo
» kalkulačný systém podniku

I. deň - Pohľad na tvorbu zisku na úrovni hospodárskych stredísk a podnikových výkonov
» rozpočet nákladov, prepočítaný rozpočet a skutočné náklady pri analýze odchýlok nákladov
» nevyhnutnosť oceňovania vnútropodnikových výkonov - kalkulačné sadzby, resp. normatívy nákladov
» kalkulácia, zisk, príspevkový zisk podnikových výkonov - analýza sortimentu predaja podnikových výkonov

II. deň - Manažérske účtovníctvo
» výkonov zamerané na riadenie a hodnotenie prínosov výkonov k tvorbe zisku /vo vzťahu ku kalkuláciam výkonov/
» zodpovednostné /strediskové/ zamerané na hodnotenie výsledku hospodárenia stredísk - Kalkulačný systém podniku
» úplné a neúplné kalkulácie a ich miesto v kalkulačnom systéme podniku a pri riadení zisku
» význam a úloha kalkulácií procesov v kalkulačnom systéme /Aktivity Based Costing - ABC metóda kalkulovania/.
[copyright © 2005 Duall]
[Úvod] [O firme] [Kurzy] [Projekty] [Kontroling] [Termíny] [Referencie] [Kontakt]
[Formy kurzov] [Manažérske kurzy] [Obchodné kurzy] [Outdoorové tréningy] [Vzdelávacie programy] [Špeciálne]