» Kurzy pre obchodných predajcov
Špecializované vzdelávaco-tréningové kurzy pre obchodníkov:
Vzdelávaco-tréningové kurzy zamerané pre obchodných predajcov sú koncipované tak, aby sme našich klientov naučili skupinovým tréningom zručnostiam, znalostiam a prístupom nevyhnutným pre úspešný predaj. Naše programy sú zostavené tak, aby boli prospešné pre predajcov, ktorí štartujú svoju kariéru v predaji, ako aj pre tých, ktorí už majú skúsenosti v tejto oblasti. Náš program je tiež vhodný aj pre skúsených predajcov, ktorí majú záujem precvičiť sa v niektorých špeciálnych zručnostiach. Počas kurzu účastníci získajú množstvo užitočných profesionálnych, ako aj spoločenských priateľstiev.

Účastníci: obchodní zástupcovia, predajcovia a pracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na predaji, noví pracovníci, ale aj obchodní predajcovia s praxou v oblasti predaja.

Druhy kurzov pre obchodníkov, predajcov:

Komunikácia so zákazníkom, basic: 7-8 výukových hodín

Dôvod účasti: medzi najdôležitejšie činnosti odchodníkov patrí správna komunikácia orientovaná na zákazníka. Na našom kurze chceme obchodníkov a predajcov naučiť komunikovať so zákazníkom tak, aby boli vo svojej náročnej profesii úspešní.

Obsah a trénované zručnosti:
» proces komunikácie - verbálna a neverbálna zložka komunikácie,
» aktívne počúvanie zákazníka,
» neverbálna komunikácia pri obchodnom jednaní,
» práca s otázkami - základný prvok obchodnej komunikácie,
» komunikačné zrkadlenie.

Prínos pre účastníka:
» umenie predajných komunikačných techník,
» zlepšenie neverbálnej komunikácie smerom ku klientovi,
» precvičenie aktívneho počúvania klienta,
» schopnosť pružne reagovať na komunikačné bariéry medzi obchodníkom a zákazníkom.

Komunikácia so zákazníkom, predajné zručnosti, medium 14-15 výukových hodín

Dôvod účasti: komunikačné techniky v kombinácii s predajnými zručnosťami je kombinácia, ktorá každému obchodníkovi alebo predajcovi pomôže v profesionálnom raste. Predajné zručnosti sú nevyhnutné pre úspech v každom odvetví predaja.

Obsah a trénované zručnosti:
» proces komunikácie - verbálna a neverbálna zložka komunikácie,
» aktívne počúvanie zákazníka,
» práca s otázkami,
» zrkadlenie komunikačných techník zákazníka,
» stratégia aktívneho predaja - presne naplánovaný postup predaja,
» analýza predaja - jednotlivé predajné fázy,
» obchodné jednanie - príprava na obchodné jednanie so zákazníkom,
» prezentácia seba, firmy a produktu.

Prínos pre účastníka:
» osvojenie si komunikačných techník /verbálne, neverbálne/,
» schopnosť idendifikovat´ neverbálne signály v priamom styku so zákazníkom,
» schopnosť strategicky riadiť proces predaja,
» osvojenie si správnej argumentácie,
» pozitívne reagovanie na partnera,
» umenie zvládať pripomienky, námietky,
» zvládanie vlastných emocií pri vyjednávaní,
» sformovanie profesionálneho postoja k zákazníkovi.

Úspešný prvý dojem na zákazníka, basic: 7-8 výukových hodín

Dôvod účasti: veľmi málo ľudí si uvedomuje silu pozitívneho prvého dojmu na zákazníka. To, ako od prvej sekundy zapôsobíme na zákazníka, často ovplyvní naše ďalšie úspešné, alebo neúspešné rokovanie o predaji.

Obsah a trénované zručnosti:
» prvý dojem a osobný imidž obchodníka spoločnosti,
» aký je môj imidž, ako ma vidí spoločnosť, aké asociácie vyvolávam,
» imidž - sociálne vnímanie - konformita, nonkonformita, stereotypy,
» tvorba pozitívneho vnímania,
» prvé oslovenie zákazníka.

Prínos pre účastníka:
» umenie zapôsobit´ na zákazníka pozitívne,
» schopnosť prispôsobit´ sa zákazníkovi,
» základy prvého úspešného verbálneho aj neverbálneho kontaktu,
» schopnosť byť´ pozitívne prijatý zákazníkom.

Úspešný prvý dojem na zákazníka, predajné zručnosti, medium: 14-15 výukových hodín

Dôvod účasti: prvý pozitívny dojem na zákazníka je veľmi dôležitý pre úspešný predaj, ale musí byť podporený predajnými zručnosťami, ktoré presvedčia zákazníka o správnosti jeho nákupu, alebo predaja. Chceme naučiť absolventov nášho kurzu pozitívne pôsobiť na klientov a pritom byť dobrým obchodníkom.

Obsah a trénované zručnosti:
» prvý dojem a osobný imidž obchodníka spoločnosti,
» aký je môj imidž, ako ma vidí spoločnosť, aké asociácie vyvolávam,
» imidž - sociálne vnímanie - konformita, nonkonformita, stereotypy,
» tvorba pozitívneho vnímania,
» zrkadlenie komunikačných techník zákazníka,
» analýza predaja - jednotlivé predajné fázy,
» vnímanie predajných signálov,
» stratégia aktívneho predaja - presne naplánovaný postup predaja,
» prezentácia seba, firmy a produktu - analýza úžitku pre zákazníka.

Prínos pre účastníka:
» umenie úspešne zapôsobiť na zákazníka,
» schopnosť strategicky riadiť proces predaja,
» schopnosť úspešne prezentovať svoju ponuku,
» schopnosť vzbudenia dôvery,
» umenie vedenia predajného rozhovoru,
» umenie zvládať námietky,
» využitie signálov na kúpu.

Aktívny predaj, predajný rozhovor, basic: 7-8 výukových hodín

Dôvod účasti: aktívny predaj a predajný rozhovor je neoddeliteľnou súčasťou základného predajného repertoáru každého obchodníka. Od ovládania predajného rozhovoru a od aktivity pri predaji závisí predajný úspech každého obchodníka a predajcu.

Obsah a trénované zručnosti:
» stratégia aktívneho predaja produktu - postup predaja,
» osobnosť zákazníka - základné typy osobnosti,
» obchodné jednanie - príprava na obchodné jednanie so zákazníkom,
» vedenie obchodného rozhovoru so zákazníkom - zisťovanie potrieb zákazníka,
» ako argumentovať a reagovať na námietky - čo je to parameter, výhoda, úžitok - chceme predať úžitok,
» uzatváranie obchodu - technika uzatvorenie obchodu - verbálne a neverbálne signály.

Prínos pre účastníka:
» umenie zvládať námietky,
» schopnosť strategicky riadiť proces predaja,
» schopnosť vzbudenia dôvery zákazníka,
» úspešné oslovenie zákazníka,
» analýza klientových potrieb,
» umenie správne formulovatť ponuku,
» schopnosť využitia signálov na kúpu.
Komunikácia so zákazníkom, predajné zručnosti, úspešný prvý dojem, progressiv: 22-23 výukových hodín

Dôvod účasti: komunikačné techniky smerom ku klientovi, pozitívny dojem, vytvorenie dôvery u klienta v kombinácii s predajnými zručnosťami sú základné vedomosti prosperujúcich obchodníkov a úspešných predajcov.

Obsah a trénované zručnosti:
» proces komunikácie - verbálna a neverbálna komunikácia,
» neverbálna komunikácia pri obchodnom jednaní,
» práca s otázkami,
» aktívne počúvanie zákazníka,
» stratégia aktívneho predaja produktu - postup predaja produktu,
» vedenie obchodného rozhovoru so zákazníkom - zisťovanie potrieb,
» ako argumentovať a reagovať na námietky,
» uzatváranie obchodu - technika uzatvárania obchodu - načasovanie požiadania o uzavretie obchodu - verbálne a neverbálne signály,
» predpoklady pre uzavretie obchodu,
» prvý dojem a osobný imidž obchodníka,
» imidž - sociálne vnímanie - konformita, stereotypy, predsudky, osobnostné predpoklady,
» oslovenie zákazníka.

Prínos pre účastníka:
» schopnosť pozitívneho oslovenia klienta,
» schopnosť strategicky riadiť proces predaja,
» optimálne stratégie komunikácie v priamom styku so zákazníkom,
» umenie získať si zákazníkovu pozornosť,
» schopnosť získania dôvery,
» vedenie predajného rozhovoru,
» umenie pozitívnej argumentácie,
» analýza klientových potrieb,
» využitie signálov na kúpu,
» ovládanie uzatváracích techník.
[copyright © 2005 Duall]
[Úvod] [O firme] [Kurzy] [Projekty] [Kontroling] [Termíny] [Referencie] [Kontakt]
[Formy kurzov] [Manažérske kurzy] [Obchodné kurzy] [Outdoorové tréningy] [Vzdelávacie programy] [Špeciálne]