» Manažérske kurzy
Manažérske vzdelávaco-tréningové kurzy:

Kurzy sú koncipované pre manažérov, ktorí chcú dosiahnuť maximálny rozvoj svojich vedomostí, zdokonaliť svoje profesné zručnosti v komunikácií, v oblasti motivácií svojich pracovníkov, zlepšiť svoje schopnosti v presadzovaní zmien vo firmách. Dostanú do rúk špecifické nástroje a metódy, ktoré im budú pomáhať a uľahčovať ich náročnú a zodpovednú prácu.

Účastníci: riaditelia, všetky stupne manažmentu, vedúci a riadiaci pracovníci, pracovníci pripravujúci sa na prácu v manažmente.

Druhy manažérskych kurzov:

Efektívna komunikácia v manažmente, basic: 7-8 výukových hodín

Dôvod účasti: správna a efektívna komunikácia je pre väčšinu úspešných manažérov základnou pracovnou metódou pri vysvetľovaní, objasňovaní a uvádzania svojich myšlienok do pracovnej praxe, ako aj umenie komunikovať na úrovni so svojimi nadriadenými alebo podriadenými tak, aby nás správne rozumeli a bez problémov pochopili.

Obsah a trénované zručnosti:
» proces komunikácie - verbálne a neverbálne aspekty komunikácie, aktívne počúvanie, práca s otázkami, práca so spätnou väzbou,
» komunikačné bariery, komunikačné pasce a najčastejšie komunikačné chyby,
» transakčná analýza komunikácie,
» komunikácia v pracovne symetrických a asymetrických vzťahoch,
» komunikačné kanály v organizácii - usporiadanie komunikačných kanálov.

Prínos pre účastníka:
» schopnosť optimálne usporiadať komunikačné kanály v rámci organizačných štruktúr,
» schopnosť odstraňovať komunikačné bariéry,
» schopnosť konštruktívne komunikovať s problémovým pracovníkom,
» vedenie manažérských rozhovorov,
» osvojenie si praktických zručností komunikácie pri vedení spolupracovníkov.

Efektívna komunikácia v manažmente, štruktúra vyjednávania, medium: 14-15 výukových hodín

Dôvod účasti: zrozumiteľná a efektívna obojstranná komunikácia medzi všetkými stupňami manažmentu, ale aj celého pracovného tímu, je nevyhnutným predpokladom úspešneho fungovania firmy, podniku alebo organizácie. Súčasťou úspešnej komunikácie sa v poslednom čase stalo vyjednávanie. Vyjednávať tak, aby rokovania boli prospešné pre nás, je náročné. Nie všetci vieme vyjednávať tak, aby sme boli úspešní. Náš kurz chce napomôcť účastníkom získať istotu pri komunikácií aj pri vyjednávaní.

Obsah a trénované zručnosti:
» proces komunikácie - verbálne a neverbálne aspekty komunikácie,
» nácvik aktívneho počúvania,
» nácvik správnej argumentácie,
» vzťahové rámce komunikácie, transakčná analýza komunikácie,
» komunikačné kanály v organizácii - usporiadanie komunikačných kanálov,
» umenia zvolenia si správnej taktiky vyjednávania
» umenie správneho zvolenia si cieľa,
» aktívne reagovanie na partnera.

Prínos pre účastníka:
» schopnosť konštruktívnej komunikácie,
» umenie správnej argumentácie,
» schopnosť zvyšovať vzájomné dorozumenie a efektívnu výmenu informácii,
» schopnosť správneho zvolenia cieľa,
» zvládanie pripomienok,
» správne zvolenie stratégie vyjednávania,
» aktívne reagovat´ na partnera.

Riadenie a motivácia ľudí, basic: 7-8 výukových hodín

Dôvod účasti: riadenie a motivácia teamu pracovníkov patrí medzi najdôležitejšie, ale aj najťažšie úlohy každého úspešného manažéra. Chceme pomôcť nájst´ optimálny model riadenia vášho tímu pracovníkov, ako aj spôsob pozitívneho motivovania ľudí z vašej firmy, alebo podniku.

Obsah a trénované zručnosti:
» štýly vedenia a štýlová flexibilita - individuálny štýl vedenia,
» základné role manažéra,
» direkting - direktívne - priame riadenie skupiny - kedy ho treba použiť?
» coaching - podriadených spolupracovníkov - kedy ho treba použiť?
» supporting - podporovanie podriadených pracovníkov,
» delegating - ako delegovať zodpovednosť a kompetencie,
» motivácia a hodnotenie zamestnancov,
» čo výkonovo motivuje zamestnancov,
» systémové nástroje motivovania zamestnancov.

Prínos pre účastníka:
» schopnosť pozitívne motivovat´ pracovníkov,
» objektívne vedenie pracovníkov, schopnosť účinne riadiť pracovníka v jednotlivých fázach rozvoja,
» správna štruktúra vedenia,
» správna komunikácia vedúci - podriadený,
» vytvorenie si prirodzenej autority,
» optimálne delegovanie kompetencií.

Riadenie a motivácia ľudí, štruktúra vyjednávania, medium: 14-15 výukových hodín

Dôvod účasti: riadenie a motivácia vášho pracovného tímu patrí k najdôležitejšim, ale aj najkomplikovanejším činnostiam manažéra. Správne motivovaný a riadený tím pracovníkov dokáže prekonávať aj náročné, zodpovedné úlohy k vašej spokojnosti. V kombinácií s úspešným vyjednávaním na rokovaniach budete vždy prospešný svojej firme, alebo podniku.

Obsah a trénované zručnosti:
» štýly vedenia a štýlová flexibilita,
» direkting - direktívne - priame vedenie,
» coaching - podriadených spolupracovníkov,
» supporting - podpora podriadených pracovníkov,
» delegating - delegovanie zodpovednosti a kompetencii,
» čo motivuje zamestnancov,
» motivácia a hodnotenie zamestnancov,
» systémové nástroje motivovania zamestnancov,
» umenie si správneho zvolenia cieľa,
» zvolenie správnej taktiky vyjednávania.

Prínos pre účastníka:
» schopnosť pozitívne motivovat´ pracovníkov,
» schopnosť objektívne riadiť teamwork,
» vytvorenie si prirodzenej autority,
» správna štruktúra vedenia,
» správne zvolenie cieľa,
» správne zvolenie stratégie vyjednávania,
» aktívne reagovat´ na partnera,
» schopnosť nachádzat´ kompromisné riešenia.

Efektívna komunikácia v manažmente, riadenie a motivácia ľudí, štruktúra vyjednávania, progressiv: 22-23 výukových hodín

Dôvod účasti: efektívna komunikácia, správne riadenie a motivovanie pracovného tímu a úspešné vyjednávanie z vás spravia manažéra schopného prekonávať všetky prekážky, ktoré sa objavia vo vašej náročnej a zodpovednej pracovnej pozícii.

Obsah a trénované zručnosti:
» proces komunikácie - verbálne a neverbálne aspekty komunikácie,
» aktívne počúvanie, práca s otázkami,
» transakčná analýza komunikácie,
» vzťahový rámec komunikácie,
» komunikačné bariery, komunikačné pasce,
» komunikácia s rôznymi typmi osobnosti,
» štýly vedenia, štýlova flexibilita,
» direkting, coaching, supporting, delegating - pracovníkov,
» motivácia a hodnotenie pracovníkov,
» systémové nástroje motivovania zamestnancov,
» ciele hodnotenia zamestnancov,
» umenie správneho zvolenia cieľa,
» zvolenie správnej taktiky vyjednávania,
» stratégia vyjednávania.

Prínos pre účastníka:
» porozumenie kľúčovým komunikačným princípom a mechanizmom,
» schopnosť aktívneho počúvania,
» schopnosť odstraňovať komunikačné bariery,
» schopnosť správnej argumentácie,
» vytvorenie si prirodzenej autority,
» osvojenie si správnej komunikácie vedúci - podriadený,
» schopnosť úspešne viesť jednotlivé typy pracovných rozhovorov,
» správna štruktúra vedenia,
» schopnosť správne zvoliť štýl vedenia podľa aktuálnej situácie,
» schopnosť využiť motivačné nástroje,
» schopnosť pozitívne motivovat´ pracovníkov,
» zvolenie si reálneho cieľa pri vyjednávaní,
» schopnosť nachádzat´ kompromisné riešenia,
» aktívne reagovat´ na partnera,
» správne zvolenie stratégie vyjednávania.

Vedenie porád, prijímací pohovor, prepúšťací pohovor, technika presadzovania zmien, basic: 7-8 výukových hodín

Dôvod účasti: vedenie a plánovanie porady, ako aj vedenie prijímacieho a prepúšťacieho pohovoru a technika presadzovania zmien, patria do všeobecných znalostí každého úspešného manažéra.

Obsah a trénované zručnosti:
» štruktúra porád a ich základný význam,
» význam koordinácie a časový harmonogram porady,
» základné štýly vedenia porady,
» štruktúra príjmacieho pohovoru,
» určenie základných požiadaviek na prijímaného zamestnanca,
» štruktúra prepúšťacieho rozhovoru,
» vysvetliť prečo sú potrebné zmeny,
» príčiny odporu ku zmenám,
» predpoklady k úspešnému presadeniu zmeny.

Prínos pre účastníka:
» umenie prípravy základných bodov na poradu,
» schopnosť určit´ si cieľ porady,
» schopnosť dodržiavať časový harmonogram,
» schopnosť koordinovať poradu,
» umenie vedenia prepúšťacieho pohovoru,
» schopnosť efektívneho zdôvodnenia zmien,
» naučiť sa vytvoriť podmienky na zmenu,
» schopnosť vytvárať účelové koalície.
Efektívna komunikácia v manažmente, medium: 14-15 výukových hodín

Dôvod účasti: efektívna a úspešná komunikácia na všetkých úrovniach patrí v súčasnej dobe do základného vybavenia všetkých stupňov manažérskych pozícií. Chceme účastníkov kurzu vybaviť schopnosťami efektívne komunikovať pri každej, aj najkomplikovanejšej pracovnej situácii.

Obsah a trénované zručnosti:
» proces komunikácie - verbálne a neverbálne aspekty komunikácie,
» aktívne počúvanie, práca s otázkami,
» transakčná analýza komunikácie,
» vzťahový rámec komunikácie,
» komunikačné bariéry, komunikačné pasce,
» komunikácia v pracovne symetrických a asymetrických vzťahoch,
» komunikácia s rôznymi typmi osobností,
» vedenie rozhovoru s pracovníkom - základný pracovný nástroj manažéra - príprava rozhovoru, fázy rozhovoru, typy rozhovoru - hodnotiaci, motivačný,...

Prínos pre účastníka:
» schopnosť efektívnej verbálnej aj neverbálnej komunikácie,
» umenie aktívneho počúvania,
» umenie správnej argumentácie,
» vedenie manažérskych rozhovorov,
» schopnosť zvyšovať vzájomné dorozumenie a efektívnu výmenu informácii,
» schopnosť odstraňovať komunikačné bariéry,
» umenie konštruktívne komunikovať s problémovými pracovníkmi,
» schopnosť úspešne viesť jednotlivé typy pracovných rozhovorov.
[copyright © 2005 Duall]
[Úvod] [O firme] [Kurzy] [Projekty] [Kontroling] [Termíny] [Referencie] [Kontakt]
[Formy kurzov] [Manažérske kurzy] [Obchodné kurzy] [Outdoorové tréningy] [Vzdelávacie programy] [Špeciálne]